Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Movinforce is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67574351. Door het verstrekken van een opdracht aan Movinforce, aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

2. Opdracht

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Movinforce tegen aanspraken van derden (de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen) die samenhangen met de opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van Movinforce.

 

3. Honorarium

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Movinforce worden berekend op basis van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen dan wel gebruikelijk gehanteerde tarief per tijdseenheid en vermeerderd met de door Movinforce gemaakte kosten. Bij alle bedragen wordt expliciet aangeven of deze exclusief of inclusief BTW zijn. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

4. Aansprakelijkheid

Movinforce spant zich in om de aan de opdracht verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Iedere aansprakelijkheid van Movinforce voor het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de directe schade en het bedrag dat door de, door Movinforce afgesloten, beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, met inbegrip van het toepasselijke eigen risico. Indien geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot het laagste van de navolgende twee bedragen, te weten € 15.000,– of het door Movinforce in de zaak die tot de schade heeft geleid, aan opdrachtgever over een periode van een half jaar voor het moment van het ontstaan van de schade aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Gevolgschade is uitgesloten van aansprakelijkheid. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één maand) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Movinforce meldt.

 

5. Geheimhouding

Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De plicht tot geheimhouding eindigt één jaar na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

 

6. Jurisdictie

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Movinforce is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.